Guest Book

Sign Guest Book
Emanuel Mizzi
Victoria Gozo

27-Aug-2011 12:15:29

Naqabel hafna ma Gorg.Kullhadd parruccan u minghand il-parruccani nitolbu l- flus biex insostnu l- progetti li ghandna.Tajjeb ukoll jekk l-avviz tal-mewt jigi mxandar ukoll fuq r-radju LBV.

George Sacco
Victoria

27-Aug-2011 10:33:44

Ma nafx jekk ikunx possibbli, meta jkun hemm xi funeral, tieg jew maghmudija, jigu imxandra fuq Lehen il Belt Victoria u anke jittellghu xi ritratti fuq il web site tal Parrocca. Jekk il quddiesa tkun fil 5.00pm jew fis 7.00pm, il programm li jkun ser jixxandar f dak il hin, jixxandar fis 6.00pm. Kulhadd hu parruccan u mhux jixxandru xi funeral ta xi qassis biss. Grazzi.

M. Cutajar
Victoria, Gozo

08-Aug-2011 10:08:30

Veru li kulhadd ghandu 'l gosti tieghu, imma li damask tal-palma li jiswa ' fuq minn 40 lira il metru barra li spejjes ta lnforra, il-gallun u il hjata tghid li hu bicca carruta ma nafx fejn tista tasal izjed.Nghid biss li f'Malta qed isir damask gdid fil Kattidral(kwazi lest) San Gorg (hal Qormi) is-Siggiewi u il Floriana u linef godda iz-Zejtun S. Teresa(Bormla) u il Floriana. Tghid dawn il knejjes flimkien mal Knisja Kattidrali (Gawdex) u dik tal Qala saru 'playing fields'.

Emanuel Mizzi
Victoria Gozo

07-Aug-2011 14:06:17

-Jiddispjacini ghal mod kif qed jargumenta is-Sur Borg.Li tghejd li tarma bic-craret vera mhux il- problema ghada qed targumenta ta'deletant,trid tammetti li l-knisja hi mudlama u suppost s-sur - Dal-Osso kellu jahseb ghal din l-problema u din l-problema GHADHA HEMM kemm fil-Hdud u Festi,

James L. Borg
Victoria Gozo

06-Aug-2011 18:40:48

Regarding the adequacy of the lighting design of the interior of our basilica, by Stefano dall'Osso (who also designed the illumination of St John's Co-Cathedral), a cursory glance at the superb photos by Daniel Cilia displayed in the recently published book edited by Rev. Charles Cini, renders all other comments superfluous at best, and inane at worst.

First |  Previous |  2  3  4  5  6 7  8  9  10  | Next |  Last