Guest Book

Sign Guest Book
Michael Cutajar
Malta

21-Jul-2011 10:33:24

Prosit tal-festa li ghadkom kif iccelebrajtu specjalment il funzjonjiet tal-knisja.Prosit lil Profs. Vella u lill Dun Gorg ghal muzika tant sabieha li tawna.Kienet idea tajba li din is-sena rajna il knisja armata bid-damask,tghid ghad naraw il-linef bhal parrocci ohra?

Carmel Camilleri
Attard

20-Jul-2011 12:02:15

B'sodisfazzjon jiena u l-mara iccelebrajna t-30 festa ta' San Gorg Megalo Martri, maghkom il-Gorgjani Ghawdxin.
Kienet festa mill-isbah u tista tghid li kollox sar bi precizjoni. Il-Festi fil-Bazilka kienu Prima Klassi. Tiehu gost tkun waqt celebrazzjonijiet unici bhal dawn. Prosit Kapitlu, Kleru u organizzaturi. L-Orkestra kienet dejjem tajba hafna u organizzta professjonalment. Prosit Mro Joe Vella.
L-Armar dejjem jisbieh ghen biex il-festi esterni jkunu ta l-aqwa livell, specjalment il-partecipazzjoni qawwija taz-zghazagh u l-massa tremenda li honqot minn Pjazza San Gorg sa Triq it-Tigrija. L-aqwa mument meta feggghet l-Istilla fil-bieb bit-Tislima Georgius Natus Est, u bl-Innu Immortali A SanGiorgio Martire. Xena ohra unika ghal gzejjer Maltin.
Ma nistax ma nurix l-apprezzament tieghi ghas-sehem professjonali ta' ONE TV li espona din il-festa minn sbieh il-jum sa tard bil-lejl. Kull min ra din ix-xandira esprima s-sodisfazzjon tieghu, specjalment il-close ups tal-Vara Titular ta' San Gorg megalo Martri.
Din hija festa memorabbli u ta' ispirazzjoni ghas-sena 2012. VIVA SAN GORG MEGALO MARTRI

Jean Cortis
Malta

20-Jul-2011 06:47:16

Nibda biex nghidlkom Prosit ghall-festa dinjituza li ghadkom kif ghamiltu f'gieh San Gorg Megalomartri. Pero ma nistax ma nikkumentax fuq xi fatturi li hassejthom idejquni xi ftit. Waqt li kont qed indur mal-Knisja u dhalt fil-kappella tan-nicca ta' San Gorg, stajt nara zewg plakek imdendlin bil-wires barra. Nifhem li x-xoghol irid isir, imma jekk jogghobkom naqra attenzjoni, imbaghad fil-gimgha tal-festa. Xi haga ohra li nnutajt hija, li l-Knisja hija xi ftit mudlama. F'Malta l-knejjes taghna jkunu mixghula b'dak il-mod f'Hamis ix-Xirka fil-ghaxija, u fil-Gimgha l-Kbira. Ghandkom knisja gojjell, imma mudlama wisq. Grazzi mill-gdid

George Xerri
Mississauga, Ontario. Canada.

18-Jul-2011 17:17:48

Kumment sabih wara il-festa, bejn il- Lehen Belt Victoria w Is Super One, li ghamlu xoghol ta l-ghageb, hallew go fiha sens jew marka tajba, bhal meta tmur tara movie tajjeb w tibqa mgennen fuq l- artist. Hawn l-artist helu kien xejn aktar minn Gorgi tghana li jgennen lil kullhad. Xeni sbieh minn kull anglu li minn kullfejn kienet qed thares il kamera, L-istilla tghana kienet dejjem helwa u tixghel. Mument li bla ma trid il harsa tieghu fuqna tghidlek taqtax qalbek itlobni w inwaslu lil Alla. Grazzi hafna mill gdid lil crew ta LBV li l-kummenti w d-diskrizjoni tal kummentaturi, gaghaluna jnkunu hemm mghakhom. Iva l-festa ghadiet mma dawk ix-xeni sbieh hemm jibqghu stampati go qalbna. Minn issa sa sena ohra Gorgi ta kulljum go qalbna jibqa w nimxu wara l-ezempju tieghu, bhala artist li jgennek. Viva San Gorg.

George Atard
Sydney Australia

17-Jul-2011 04:49:00

Hi, I'm George Attard ta Coleiro. I wish you all a happy festa to the people of Rabat. I'd like to say hello to Zija Gemma, Ziju Nenu and all their family. I'd also like to say hello to my cousins tal Penzier. Viva St George!!

First |  Previous |  4  5  6  7  8 9  10  11  12  | Next |  Last