Monday, April 24, 2017:

St Vincent Ferreri's Homily on St George


 

Priedka ta’ San Vinċenz Ferreri (1350-1419) dwar “San Ġorġ, is-sagrifiċċju u l-martirju bla tebgħa tiegħu”

 

 


(Skont Josep Perarnau i Espelt (1928) li kiteb dwar il-priedki ta’ dan il-Qaddis, din il-priedka saret fil-Belt ta’ Hellìn, tal-Provinċja Albacete ta’ Spanja f’jum il-“Feria IV”, u fil-belt ta’ Valencia, ukoll fi Spanja, f’jum il-“Feria III post Pascha” ta’ c.1411) 

Ġabra fil-qosor -  Ġorgi offra lilu nnifsu ‘l Alla bħal sagrifiċċju u vittma bla tebgħa. Dan għamlu għax ma kellux xi ħtija dwar is-seba’ rjus tad-dnubiet mejta:

I L-ewwelnett ma kellux il-ħtija tal-kburija li tiġi min-nobilità, mis-sbuħija, mis-setgħa, minn xi rebħa;

II S. Ġorġ ma kellux il-ħtija taż-żina.;

III Ma kellux il-ħtija tax-xeħħa;

IV Ma kellux il-ħtija tal-korla;

V ma kellux il-ħtija tal-ikel u x-xorb żejjed;

VI ma kellux il-ħtija tal-għażż;

VII ma kellux il-ħtija tal-għira. Hawnhekk innota l-aħħar għemejjel tiegħu u t-tmiem bil-martirju.

“Beatus vir, qui inventus est sine macula – Hieni l-bniedem li jinstab mingħajr ħtija” (Ekkli. (Bin Sirak): 31, 8). Dan il-kliem jinstab fil-Ktieb tal-Ekkleżjasti u nqara fl-epistola ta’ llum. Din is-solennita ta’ kull sena f’ġieħ San Ġorġ issir minħabba l-għajnuna murija lill-Insara waqt l-assedju tal-belt għażiża ta’ Majorca. Imma, wara li nsellmu lill-Verġni Marija, irrid ngħid li l-ħsieb dwar dan li qed ngħid u d-daħla għas-suġġett ġewni f’moħħi minn liġi mogħtija minn Alla fl-antik, li fiha wera kif għandha tingħatalu l-offerta fis-sagrifiċċju tar-rebħa. Qal: “Meta wieħed joffri sagrifiċċju tas-sliem lill-Mulej biex itemm xi wegħda jew b’devozzjoni, għandu joffri xi vittma mill-baqar, jew min-nagħaġ, bla difett, biex tingħoġob; ma għandu jkollha ebda nuqqas’”(Lev.22, 21). Dan kollu minħabba l-perfezzjoni ta’ Alla, li fih m’hemm ebda tebgħa, hu purissimu fl-essenza tiegħu.  Għalhekk, fl-antik, kienu ħafna attenti li s-sagrifiċċju ma jkollu ebda tebgħa li tidher u lanqas ikun għami jew b’xi difett eċċ. Dik il-liġi kienet tgħid: “Toffrix b’sagrifiċċju lill-Mulej, Alla tiegħek, barri jew mogħża, li jkun fiha xi difett jew xi ħsara, għax dan jistkerrhu l-Mulej”(Dewt. 17, 1). Il-mogħża tindika persuna sempliċi, il-barri  b’żewġt iqrun, jiġifieri bis-setgħa u bl-għerf, persuna nobbli. Mela dawn it-talin għandhom joqgħodu attenti, biex jekk iridu joffru sagrifiċċju ‘l Alla, dan irid ikun mingħajr tebgħa, għax jekk ikun xort’oħra, ikun mistkerrah mill-Mulej. Minħabba f’hekk, San Ġorġ, biex is-sagrifiċċju tiegħu jkun milqugħ minn Alla, offra lilu nnifsu bla tebgħa, għax insibu li qatt ma kellu t-tebgħa tad-dnub il-mejjet.  Għalhekk jingħad dwaru: “Beatus vir – de virtute - qui inventus est sine macula – Hieni l-bniedem li nstab mingħajr ħtija”. Hekku t-tema tiegħi. Insib fl-Iskrittura Mqaddsa seba’ tbajja, skond dak li huma s-sebat irjus tad-dnubiet il-mejta, jiġifieri:

L-ewwel tebgħa hi dik tal-kburija u tal-frugħa.

It-tieni dik taż-żina u tal-pjaċir tal-ġisem.

It-tielet hi x-xeħħa u r-regħba.

Ir-raba hi l-korla u r-rabja.

Il-ħames hi l-ikel u x-xorb iż-żejjed jewil-gula.

Is-sitta hi l-għażż fil-ħwejjeġ ta’ Alla.

Is-seba’ hi l-għira u l-perversità.

San Ġorġ ma kellu xejn minn dawn, kif se naraw. Għalhekk “Beatus vir, qui inventus est sine macula – Hieni l-bniedem li jinstab mingħajr ħtija”. Min għandu xi tebgħa minn dawn ma jidħolx fis-saltna tas-smewwwiet: “Ma tidħol fiha ebda ħaġa mniġġsa, ħadd li jagħmel ħwejjeġ mistkerrha, ebda ħaġa b’oħra ma tidħol”(Apok. 21, 27).

I Ngħid l-ewwelnett, li San Ġorġ kien mingħajr it-tebgħa tas-suppervja u tal-frugħa bil-grazzja ta’ Alla. Spiss ikun hemm erba’ raġunijiet li jwasslu għall-kburija fis-suldati, li San Ġorġ kellu b’mod mill-aħjar, imma kien kapaċi jħares lilu nnifsu mit-tebgħa tal-kburija. L-ewwelnett hemm in-nisel nobbli li jwassal għall-kburija, imbagħad is-sbuħija tal-ġisem. It-tielet hemm il-ħakma fuq il-bnedmin u r-raba’ hemm ir-rebħa fuq l-għedewwa.

 

Meta s-suldat jaħseb: jien ġej minn razza nobbli antika eċċ, jitkabbar f’qalbu. San Ġorġ kien ġej minn razza nobbli. L-istorja tgħid li kien tassew nobbli mill-Kappadoċja, iżda qatt ma mela rasu bil-kburija minħabba dan. Kien jgħożż żewġ affarijiet nobbli f’qalbu, għax iben is-saltna ta’ Kristu u iben ir-Reġina, jiġifieri tal-Knisja. U kien jgħożż lilu nnifsu minħabba din in-nobilità.Imma ma tantx kien imħabbat b’dik tal-ġisem, anzi kien itenni ma’ David “xejn m’hemm ta’ siwi f’ġismi; dalwaqt nintemm fit-taħsir”.It-tieni, is-sbuħija tal-ġisem hi bosta drabi, okkażjoni ta’ kburija. Iżda San Ġorġ, minkejja li kellu sura mill-isbaħ, qatt ma ftaħar bih innifsu; kien jgħożż biss is-sbuħija ta’ ruħu, u kien jieħu ħsieb li tkun dejjem bajda u tiddi bil-fidi vera, u ħamra bit-tifkira tal-passjoni ta’ Kristu, imżejna bil-virtujiet. Kellu dejjem f’moħħu kliem Salamun li stqarr: “Qarrieqa l-ħlewwa tal-ġisem, fiergħa s-sbuħija; mara li tibża’ mill-Mulej ta’ min ifaħħarha” (Prov.31,30). It-tielet, il-ħakma fuq il-bnedmin, meta suldat jara lilu nnifsu kaptan ta’ ħafna oħrajn, ikun faċli għalih li jitkabbar. San Ġorġ kien tribun, jiġifieri kaptan ta’ elf bniedem fl-armi, imma ma tkabbarx, lanqas qatt ma ta xi tort lil xi ħadd u la mexxa lilu nnifsu u lanqas lill-oħrajn ħlief bl-umiltà u bis-sempliċità. Kien jimxi skont: “Akbar m’int, iktar għandek tiċċekken, u ssib grazzja quddiem il-Mulej. Għax kbira hi s-setgħa tal-Mulej, imma hu msebbaħ min-nies umli. Tfittixx dak li hu tqil wisq għalik, dak li ma tiflaħx għalih, tistħarrġux. Ikun moħħok f’dak li qabbdek tagħmel Alla, għax il-mistur xejn ma jiswielek. Tidħolx għal xogħol li mhuxiex tiegħek, għax ukoll dak li tgħallimt jisboq moħħ il-bniedem”(Bin Sirak, 3, 18 eċċ). Ir-raba’, , ir-rebħa fuq l-għedewwa soltu twassal għall-kburija ta’ min jirbaħ. San Ġorġ kien dejjem rebbieħ. Tassew kellu biex jitkabbar, iżda kien jattribwixxi kollox ‘l Alla u jgħid li r-rebħa fuq l-għedewwa hi grazzja u don ta’ Alla, għax il-ħafna jintrebħu mill-ftit u l-qawwijin jintrebħu mid-dgħajfin. Għalhekk kien itenni mal-kittieb imqaddes: “Mhux lilna, Mulej, mhux lilna, iżda lil ismek sebbaħ”. Jidher ċar, għalhekk li l-ħtija tal-kburija ma tebbgħetux u lanqas kienet tinstab fih. Għalhekk, “Beatus vir, qui inventus est sine macula – Hieni l-bniedem li jinstab mingħajr ħtija”.

 

 

II. It-tieni, kien mingħajr tebgħa ta’ żina, jew tal-pjaċir tal-ġisem, tant li jista’ jingħad li kien verġni, għax fehem għal kollox li f’kull proprjetà, kastell jew belt, il-bnedmin mogħtijin għall-pjaċiri tal-ġisem, jagħtu lilhom infushom bħal ilpup lill-ġisem mejjet. Imma San Ġorġ ħares sewwa u kellu għożża għan-nisa, bħallikieku kien missier tagħhom ilkoll. Irrid, għalhekk ngħidilkom ġrajja waħda singulari li ġrat fi provinċja qrib il-Kappadoċja fejn in-nies kollha kienu jqimu l-allat foloz. Is-sultan ta’ dik il-provinċja kellu tifla waħda, imma d-demonji li ma jikkuntentawx bi ftit dnubiet biss, imma ftit ftit iwasslu għal dawk kbar, taħt it-tmexxija tagħhom wasslu lin-nies ta’ dik il-provinċja biex joffru ‘l uliedhom, subien u bniet lix-xitan. Dwar dan, David fis-Salm jistqarr “issagrifikaw ‘l uliedhom lid-demonji”. Qrib il-belt ta’ dak is-Sultan kien hemm għadira li fiha kien jgħix dragun kbir, li kien meqjum qisu alla. Is-sultan talab ‘l alla tiegħu li jekk jgħinu, joffrilu lil bintu, u billi kiseb l-għajnuna meħtieġa, ħassu fid-dmir li jwettaq il-wegħda li għamel. Imma Ġorġi mnebbaħ minn Alla, ħalla lil niesu u wasal waħdu f’dan il-post. Hemm hu lemaħ lit-tfajla liebsa sabieħ u tibki, niżel miż-żiemel u staqsiha x’ġara. Hi qalet lil Ġorġi b’dak kollu ġralha, li alla talab li tingħatalu b’ikel, u minkejja li missierha kien Sultan ma setgħax jeħles minnu. U San Ġorġ weġibha: tiddubitax, għax bil-qawwa ta’ isem Kristu jien illum se neħilsek. Meta d-dragun ħareġ mill-għadira u San Ġorġ għamel is-sinjal tas-salib imqaddes, ħareġ kontra tiegħu, ħadha kontrih, u ħa lura lit-tfajla għand missierha. Ġibu quddiem għajnejkom kif baqgħet dik it-tfajla meta rat quddiemha lil dak is-suldat sabieħ u tassew kuraġġjuż: nistħajjluha tgħid lil missierha biex jagħtihulha b’żewġha, għax aktar xtaqet lilu milli lill-Imperatur. Għalhekk, il-missier offrielu lil bintu bħala martu flimkien mas-saltna. Imma San Ġorġ wieġeb: Tagħtihiex lili imma lill-Kristu l-Mulej, billi tiġi mgħammda, għax Kristu kien li ħeles lil bintek. Imbagħad, it-tfajla u missierha s-Sultan tgħammdu u magħhom, f’dik il-belt tgħammdu xi 20 elf ruħ. Hekku kif Ġorġ kien bla tebgħa taż-żina u tal-pjaċir tal-ġisem. Oh! Kemm suldati, bil-libertà kollha kienu jagħmlu tagħhom lil dik it-tfajla, filwaqt li jtennu: Ejja binti f’kamarti, hemm inqiegħdek sewwa; b’hekk ikunu huma li jibilgħuha u mhux id-dragun. Iżda San Ġorġ, bħala suldat għaqli taha l-ħelsien, iriitornaha lil missierha, u la ried lilha u lanqas is-saltna. Dak il-ħin seta’ jgħid: “Int taf, Sidi li jien safi minn kull tinġis.. qatt ma tebbajt ismi” (Tob.3). Kemm għandhom x’jimitaw is-suldati li ma jagħtu każ ta’ xejn ħlief taż-żina, lanqas huma biżżejjed għalihom nisa ta’ kull stat u kundizzjoni. Mela,  “Beatus vir, qui inventus est sine macula – Hieni l-bniedem li jinstab mingħajr ħtija”.

 

III. It-tielet, San Ġorġ kien mingħajr it-tebgħa tax-xeħħa u tar-regħba. Filwaqt li seta’ jiġbor ħafna ġid bil-kisba ta’ vilel, bliet u kastelli, hu ma tax każ ta’ dan. L-istess Sultan, li San Ġorġ salvalu bintu, u li ċaħad li jieħu lil din it-tfajla b’martu, offrielu teżor kbir, imma hu ma riedux, anzi talbu jagħti dak il-ġid għall-bini ta’ knejjes u ta’ sptarijiet għall-persuni fqar. Minn dan kollu jidher ċar kemm kien ħieles mit-tebgħa tax-xeħħa, u li “ma marx jiġri wara d-deheb u lanqas ittama fil-flus u t-teżori”(Sir., 31). Imma llum teżisti regħba kbira fost is-suldati, li jixorbu flus is-sudditi tagħhom filwaqt li jtennu  li dawk huma offerti mogħtija bi pjaċir: imma jitfgħuhom fil-ħabs jew f’postijiet oħra bħalhom filwaqt li jgħidulhom, minn hemm ma toħorġux qabel tagħtu dak li rridu. Hekku l-offerti mogħtija bi pjaċir, iżommu għalihom id-dieċmi u l-ewwel frott. L-oħrajn ikollhom iċedulhom kollox, u huma jagħmlu tagħhom il-ġid ud-drittijiet tal-Knejjes b’periklu kbir, filwaqt li ma jħallux lil ħaddieħor jiġbor id-dieċmi u l-ewwel frott. Kemm jeżistu frugħat. Kien minħabba f’hekk li Kristu stqarr: “Iftħu għajnejkom u ħarsu rwieħkom minn kull regħba, għax imqar jekk wieħed ikollu bir-radam, ħajtu ma tiddependix mill-ġid li jkollu”.(Lq.12,15).

IV. Ir-raba’, San Ġorġ kien bla ebda tebgħa ta’ korla u ta’ ħażen. Qatt ma ried jivvandika ruħu minn xi nġurja li saritlu lanqas skont l-ordni tal-ġustizzja, imma bis-sabar kollu kien jilqa’ l-offiżi b’qalb tajba. Qis kemm offiżi sarulu waqt it-turmenti li rċieva u li hu laqa’ bis-sabar għal Kristu. Matul il-ħakma tal-imperaturi Dijoklezjanu u Massiminjanu, li kienu jgħaddu lill-insara minn bosta persekuzzjonijiet, dawn bagħtu lil Daċjanu lejn l-inħawi tal-Kappadoċja biex jippersegwita lill-Insara, biex iġagħlom jiċhdu l-fidi jew ikollhom ibatu turmenti kbar, u fi żmien xahar qatel aktar minn għoxrin elf nisrani, u ħafna ċedew waqt it-tbatijiet. Imbagħad, San Ġorġ qal bejnu u bejn ruħu: diġa tqabadt u ġġelidt ħafna bil-qjies u bl-armi tal-ġisem, issa jixraq u rrid nitqabad bl-armi spiritwali. Qassam ġidu kollu lill-fqar u bi lbies sempliċi deher quddiem Daċjanu li kien qed isallab lill-insara, u b’leħen qawwi qallu l-kliem tas-salmi: l-allat kollha tal-pagani huma xjaten, imma hu l-Mulej li għamel is-smewwiet. Imbagħad Daċjanu staqsieh minfejn hu u x’jismu. Ġorġi wieġeb li hu mill-Kappadoċja, u dwar ismu stqarr: Jisimni Ġorġi u jien suldat imsemmi mad-dinja kollha. Imbagħad Daċjanu ordna li jitqiegħed fl-ekulew tat-tortura li jfakkarna dwar meta Kristu ġie mdendel mas-salib: dan kollu Ġorġi bata bis-sabar. Imbagħad Daċjanu tah turment ieħor: ordna li jintrabat bil-ħadid u li ġismu jiċċarrat bis-swat: iżda Ġorġ bil-ħsieb taċ-ċarċir ta’ demm Kristu f’moħħu, bata kollox bis-sabar. Imbagħad ġenbejh inħarqu bin-nar iħeġġeġ, filwaqt li l-feriti tiegħu mtlew bil-melħ. U San Ġorġ qal: “It-tbatijiet ta’ issa ma għandhom xejn x’jaqsmu mal-glorja li għad trid tidher fina. Il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew ħerqana r-rivelazzjoni ta’ wlied Alla; għax il-ħolqien kollu jinsab taħt il-frugħa – mhux minn rajh, imma minħabba Alla li xeħtu taħtha – bit-tama li l-ħlejjaq huma wkoll għad ikunu meħlusa mill-jasar tat-taħsir u jiksbu l-ħelsien tal-glorja ta’ wlied Alla. Aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu s’issa jitniehed bl-uġiegħ tal-ħlas; u mhux hu biss, imma wkoll aħna li għandna l-ewwel frott ta’ l-Ispirtu, aħna wkoll nitniehdu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta’ wlied, il-fidwa ta’ ġisimna”(Rum.8,18-24).

Jidher għalhekk ċar li San Ġorġ ma kellux rabja, ma kellux mibgħeda, lanqas kellu rieda ħażina, iżda ssaporta kollox bil-ħlewwa.U għalhekk kanta: mhux it-tgergir jinstema’, mhux l-ilmenti, iżda b’qalb siekta u b’moħħ tassew ċar, inħares is-sabar. Kemm għandhom x’jitgħallmu s-suldati tal-lum, kollhom bla sabar u bi kwistjonijiet fiergħa.  Kemm hu veru kliem Ġob: “Iva, il-korla tifni lill-iblah”(5,2). Il-bniedem irrabjat jissejjaħ iblah. Ir-raġuni hi għax min irid jivvendika ruħu mill-għadu hu iblah daqs min jieħu l-velenu. Hekk jiġrilu min fir-rabja jfittex il-vendetta: qabel xejn jeqred lilu nnifsu: “Kull min jobgħad lil ħuh hu qattiel” (1Ġw.,3,15), tiegħu nnifsu.

V. Il-ħames ħtija hi l-gula jew l-ikel u x-xorb iżżejjerd. Din il-ħtija teqred il-ġisem u r-ruħ. L-ewwel teqred il-ħarsa, it-tieni tħassar in-nifs, tneħħi l-qawwa, għax l-inbid jolqot in-nervatura, jdallam l-intellet, idgħajjef ir-riġlejn, iwassal għall-mard u nuqqasijiet ta’ saħħa oħra. Kien għalhekk li Kristu qal: “Oqogħdu attenti, u qisu li l-ikel u x-xorb żejjed u s-sokor ma jmewwtulkomx qalbkom”(Lq.21,24). Il-bhejjem,  jieħdu l-meħtieġ ta’ l-ikel u x-xorb, u l-bnedmin jieħdu aktar mill-meħtieġ. Ġorġi kien ħieles minn din il-ħtija. Kien jastjieni ħafna, spiss kien isum matul ir-randan u fil-vġejjel tal-Knisja, kif ukoll darbtejn kull ġimgħa, nhar t’erbgħa u nhar ta’ ġimgħa. Araw x’soltu jgħidu is-suldati lil min imorru jqerru għandu: tagħtinix sawm, għax jien neħtieġ il-qawwa, ħa jsumu l-membri tal-kleru. Ta’ min jgħidilhom: ikun aħjar iħarsu dil-qawwa billi tgħassu ruħhom min-nisa li jwassluhom biex titilfu l-qawwa tal-ġisem u l-kuraġġ tar-ruħ.

VI. Is-sitt ħtija hi dik tal-għażż fil-ħwejjeġ ta’ Alla. Ninnutaw il-għaqal ta’ San Ġorġ fil-ħwejjeġ spiritwali. Fi żmien il-paċi tqabad kontra ġismu bl-għajnuna tal-penitenza, kull filgħodu għarkubtejh, fis-skiet kien jisma’ l-quddiesa, kuljum kien jirċievi lill-Mulej fit-tqarbin. Minħabba dan l-għaqal, il-Mulej imlieh bil-qawwa. Qisu kif Daċjanu, biex ibeżżgħu għamel ir-roti bix-xfafar (kif naqraw ukoll dwar S. Katarina) biex iwasslu jiċhad il-fidi fi Kristu. Iżda San Ġorġ, wara li radd is-salib, qabeż f’nofs ir-roti, li ebda ħsara m’għamlulu, imma komplew isaħħuh fil-qawwa ta’ Alla, u ħafna pagani kkonvertew. Imbagħad, Ġorġi tqiegħed f’kardarun mimli comb jikwi, imma wara li radd is-salib deher qisu qed jgħum fl-ilma. Iżda kemm suldati fi żmien il-paċi jitgħażżnu u jaqgħu fid-dnub. Imma lil kull wieħed minn dawn, l-Iskrittura tgħid: “Kull ma ssib x’tagħmel, agħmlu b’ħiltek kollha għax ma jkunx hemm ħidma jew ħsieb, xjenza jew għerf, f’Art l-Imwiet fejn inti sejjer”(Koh.,9, 10).

VII. Is-seba’ ħtija hi l-għira jew il-perversità, għax spiss meta persuni twajbin u magħrufin jisimgħu oħrajn mfaħħrin u meqjumin, malajr tidħol f’qalbhom is-susa tal-għira, u jimtlew bil-mibgħeda għalihom. Minn din il-ħtija wkoll, San Ġorġ kien għal kollox ħieles: qatt ma kellu għira għal xi ħadd.  Daċjanu ħaseb li aktar ma tkun qalb ġeneruża aktar iċċedi għax-xewqat u għall-kliem mimli ħlewwa milli għat-turmenti jew għall-biża’.Għalhekk bil-ħlewwa ipprova jrattab lil San Ġorġ, u qallu: Ġorġi ma tarax kemm hi kbira l-paċenzja tal-allat tagħna? Għalhekk jekk trid tobdi u tħares il-liġijiet u d-digrieti tal-Imperaturi, tkun tassew kbir. B’hekk ried iqarraq malizzjosament b’San Ġorġ. Imma San Ġorġ wieġeb: Issa qed tgħidli b’dan wara ħafna turmenti iebsa, għax m’għidtlix hekk mill-bidu? San Ġorġ, immexxi mill-għerf tiegħu, ried iqarraq b’Daċjanu, billi għamel ta’ bir-ruħu li ried iqim l-allat b’mod solenni. Daċjanu feraħ b’dan kollu u ħabbar li San Ġorġ kien se jqim l-allat. Meta ttieħed fit-tempju, hekk kif waqaf fil-bieb, stqarr: Jiena nqim mhux lill-idoli, imma ‘l Alla veru. Jiena nadura mhux lix-xjaten, imma lil Kristu Salvatur. F’daqqa waħda nar niżel mis-sema, u t-tempju bl-idoli u b’ħafna nies li kienu nġabru, inqered.

Meta Daċjanu sema’ b’dan kollu stagħġeb u ordna li Ġorġi jew iqim l-allat jew jingħata l-mewt. U Ġorġi qallu: O iblah li int, kif temmen li jien se nqim l-allat tiegħek li jiena qridt? Għalhekk, Daċjanu ta s-sentenza ta’ qtugħ ir-ras kontra Ġorġi. Wara li ngħata s-swat, iddawwar mal-belt, sakemm wara li radd is-salib ġiet maqtugħa r-ras tiegħu.  Imbagħad, filwaqt li Daċjanu kien sejjer lura, niżel nar mis-sema li ħarqu għal kollox. U San Ġorġ intlaqa’ fis-sema. Ġorġi ma kellu ebda għira għall-ġid imwiegħed lilu minn Daċjanu, u mingħajr ebda biża laqa’ il-martirju. Hu veru dak li stqarr is-Salmista: “Hu Alla, li ħażżimni bil-qawwa; fetaħli triq dritta quddiemi”(18(17):33).

 

Mulej, Missier qaddis, nitolbuk, f’ġieħ is-sagrifiċċju bla tebgħa li San Ġorġ offrielek f’ħajtu u f’mewtu, agħtina l-grazzja li bil-għaqal inwarrbu kull tebgħa ta’ dnub, biex jirnexxielna naslu għar-rebħa dejjiema. Bi Kristu Sidna. Ammen

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Mela, agħmel bħal San Ġorġ u...

 

 
 

 

 

(Dan il-paniġierku ta’ S. Vinċenz Ferreri ġie maqlub għall-Malti mil-Latin tal-ktieb “S. Vincentii Ferrerii, ex Sacro Praedicatorum Ordine concionatoris celeberrimi, Festivale, opera et studio Caspari Erhard, MDCCXXIX”).

 

 Printer Friendly Version
Send Article to a Friend
Comments
Name

A value is required. Invalid format.
Email Address:

A value is required. Invalid format.
Please enter the text above exactly as it appears (case sensitive)
When you click on "Submit Comment", a confirmtion email is automatically sent to the address you specified above. You will then be required to confirm this comment by clicking the link provided in this email that you will receive. Comments also need to be confirmed by the administration.
Admin Login